ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeltető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

Az üzemeltető az ügyfelek adatainak kezelése során az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos törvényi előírások betartásával jár el. Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1998. január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek, továbbá a illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. figyelembe vételével készült.

Személyes adatok jogalapja, kezelése, védelme

Az üzemeltető kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, e-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatások biztosításához, legfőképpen a weboldalon történő vásárlást igazoló számla kibocsátásához, a megrendelés teljesítéséhez, továbbá a megrendeléséhez szükséges kapcsolattartáshoz van szükségünk. Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. Az adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személyek kizárólag az üzemeltető és munkavállalói, továbbá a webáruház üzemeltetését ellátó Totalnet Bt. ismerheti meg. A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően a társaság csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. Az üzemeltető mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására.

Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön jogosult bármikor felvilágosítást kérni az üzemeltető által kezelt személyes adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül kérheti azok törlését az onhipnozis@gmail.com e-mail címen.

Direkt Marketing

Az Önhipnózis Webáruház nem küld kéretlen levelet látogatóinak. Amennyiben Ön kifejezett hozzájárulásával beleegyezik abba, hogy adatai a hírlevélküldő adatbázisába bekerüljenek, úgy azokat az üzemeltető a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználja. Hozzájárulása megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus úton (e-mail) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik Ön jogosult bármikor felvilágosítást kérni az üzemeltető által kezelt személyes adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül kérheti azok törlését az onhipnozis@gmail.com e-mail címen.

Az adatkezelésért felelős

Név: Nagy Erika Zsófia Egyéni Vállalkozó, mint adatkezelő és adatfeldolgozó

Cím: 2051 Biatorbágy, Rosenbach János u. 42. I/4.

Adószám: 66460037-1-33

Nyilvántartási szám: NAIH-75720/2014

Tárhelyszolgáltató adatai

Cégnév: Magyar Hosting Kft. Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. Adószám: 23495919-2-41 E-mail: info@mhosting.hu,  Tel.: +36 1 700 2323

Az Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) – 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) – 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; – 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) – 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról – 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) – 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról